ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van Wens Business Events b.v. nader te noemen “de reisorganisator”. De voorwaarden gelden voor zover ze niet in strijd zijn met dwingend recht. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

 

ARTIKEL 1 - TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST

De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod. De aanvaarding zal door e-mailverkeer plaatsvinden.

In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.

De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op internet of in andere publicaties van reisaanbiedingen van de reisorganisator. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet. De reisorganisator kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk om af te wijken van de gepubliceerde reisaanbiedingen. In dat geval zullen de extra communicatiekosten en bijkomende boekingskosten in rekening worden gebracht. Bedoelde afwijkingen maken pas deel uit van de reisovereenkomst nadat deze schriftelijk door de reisorganisator zijn bevestigd.

Een reiziger die op naam van een bedrijf namens of ten behoeve van andere) reiziger(s) een (groeps-)reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien inclusief maar niet beperkt tot de financiële. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De reiziger, die de boeking doet,  is verder verplicht alle relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijv. leeftijd, handicap), bij de aanmelding kenbaar te maken en aan te leveren.

Indien de reiziger bij het totstandkoming van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot door de reisorganisator te leveren diensten, zoals bijv. voorkeur voor een bepaalde zitplaats in een vliegtuig, de ligging van een hotelkamer, etc., zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten worden ontleend.ARTIKEL 2 - BETALING

Na het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 25% van de reissom (met een minimum van €150,- per reiziger) binnen 14 dagen te worden voldaan. Uitzondering hierop zijn de kosten van geboekt vervoer en de verschuldigde premie voor de annuleringskosten-verzekering, deze dienen bij de aanbetaling volledig (zijnde 100%) te worden voldaan. Tevens worden er eenmalig € 30,- administratiekosten per groepsreservering in rekening gebracht en een bijdrage van € 2,25 per reiziger voor deelname aan het VZR-garant garantiefonds.

Voor de tweede termijn van het catered chalet product geldt dat 16 weken voor vertrek de volledige reissom voldaan dient te worden. Voor de tweede termijn van alle overige accommodaties geldt dat 12 weken voor vertrek 50% van de reissom voldaan dient te worden.

De derde betalingstermijn omvat de volledige reissom inclusief bijgeboekte services. Hiervoor geldt dat uiterlijk 31 dagen voor vertrek deze kosten voldaan te zijn. Voor aanvang van de reis zijn te allen tijde alle kosten voldaan.

Extra last minute bijgeboekte services dienen te allen tijde voor aanvang van de reis te zijn voldaan. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 12 weken voor de aanvangsdatum van de reis, dient de volledige reissom conform boven beschreven termijn te worden voldaan.

Indien er afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, worden deze weergegeven in de reisovereenkomst.

Niet tijdige betaling kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de reisovereenkomst, in dat geval wordt de reis geacht te zijn geannuleerd door de reiziger. De annuleringsvoorwaarden zijn  van toepassing.

Indien de reiziger niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij over de hoofdsom de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15 % van het gevorderde, met een minimum van € 45,-.

Afwijkingen op bovenstaande betalingscondities kunnen voorkomen bij inwisseling van vouchers, de bepalingen daaromtrent vindt u beschreven in artikel 14.ARTIKEL 3 - REISSOM

De gepubliceerde reissommen gelden per reiziger, tenzij anders is vermeld, en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de publicaties van de reisorganisator zijn omschreven.

De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het in druk geven van de publicatie. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot zes weken voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. Uitsluitend in geval van verhoging van de brandstofkosten kan de reisorganisator tot 20 dagen voor de dag van vertrek van deze bepaling afwijken. Bij een verhoging van de reissom zal de reisorganisator steeds aangeven op welke wijze deze verhoging is berekend.

Indien niet tijdig de gehele reissom is voldaan en de reiziger of zijn vertegenwoordiger heeft direct expliciet aangegeven alsnog de boeking te willen voortzetten, heeft de reisorganisator het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen kunnen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd.

De reiziger mag de in het vorige lid genoemde verhoging afwijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.

Indien de reiziger de reissom verhoging afwijst, eindigt de overeenkomst als bedoeld in art. 2 hierboven.

Hij moet - op straffe van verval - binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden.ARTIKEL 4 - REISDUUR EN REISPROGRAMMA 

De in de publicatie van de reisorganisator vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Het tijdstip van vertrek en aankomst wordt bepaald aan de hand van hetgeen in de reisbescheiden daaromtrent is bepaald. Dit laatste geldt ook wanneer de reële vertrek of aankomsttijden door incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen of vluchtschema’s hiervan afwijken.

Bij de uitvoering van de reisovereenkomst kan nimmer sprake zijn van vertraging waarvoor de reisorganisator aansprakelijk is. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien het tijdstip van vertrek ten gevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijkt van het oorspronkelijke tijdstip. Indien tijdens de reis blijkt dat ten gevolge van deze veranderingen de reisduur wordt verlengd, komen de kosten voor extra logies voor rekening van de reisorganisator.

De reisorganisator is voor de schade die voortvloeit uit zijn eigen handelen of nalaten slechts aansprakelijk indien dit te wijten is aan zijn eigen grove schuld of opzet.ARTIKEL 5 - BAGAGE, REISBESCHEIDEN EN REISDOCUMENTEN

De reiziger dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten.

De reisorganisator is niet aansprakelijkheid in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.

Tenzij anders is overeengekomen worden de reisbescheiden (tickets, vouchers e.d.) zeven dagen voor vertrek aan de reiziger digitaal toegezonden. De reiziger die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan de reisorganisator te melden. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.ARTIKEL 6 - WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

De reiziger kan verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen kan tot 28 dagen voor vertrek de wijziging worden aangebracht.

De wijzigingskosten bedragen € 25,- per wijziging, vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten. Voor bijboekingen worden geen administratie-/ reserveringskosten in rekening gebracht.ARTIKEL 7 - ANNULERING DOOR DE REIZIGER

Een verzoek tot annulering van de reisovereenkomst door de reiziger kan geschieden per telefoon of e-mail. De annulering wordt definitief, na een bevestiging per e-mail van de reisorganisator.

Bij annulering door de reiziger geldt naast de gebruikelijke kosten geboekt vervoer plus afgesloten verzekeringen de  volgende annuleringen staffel:

 • tot 12 weken voor vertrek 25% van de reissom (= het aanbetalingsbedrag);
 • van 12 weken tot 31 dagen voor vertrek is 50% van de reissom;
 • alles binnen 30 dagen van vertrek is 100% van de reissom.

Bij annulering door de reiziger van een  catered-chalet reis geldt naast de gebruikelijke kosten geboekt vervoer plus afgesloten verzekeringen de  volgende annuleringsstaffel:

 • tot 16 weken voor vertrek is 25% van de reissom (=  het aanbetalingsbedrag);
 • van 16 weken tot 31 dagen voor vertrek is 90% van de reissom;
 • alles  binnen 30 dagen van vertrek is 100% van de reissom.

Indien de voorwaarden van de te boeken reis afwijken van bovenstaande, zullen wij de reiziger hier tijdig schriftelijk van op de hoogte brengen met vermelding van de afwijkende voorwaarden bij de boekingsbevestiging.

Regels omtrent vouchers vindt u beschreven in artikel 14.

Men kan het risico op annuleringskosten afdekken middels het afsluiten van een (allrisk)annuleringsverzekering. De bovenstaande kosten zijn exclusief kosten voor de afgesloten annuleringsverzekering.

Voor de vliegtickets die de reiziger bij de reisorganisator gereserveerd heeft worden separaat de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij bijgesloten. Tegen een vergoeding kan de datum, reiziger of bestemming van de tickets gewijzigd worden.

Een reiziger die is verhinderd aan een reis deel te nemen en die geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan een andere geschikte reiziger zijn plaats laten innemen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen in-de-plaats stelling;
 • dat de andere reiziger voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; 
 • dat van de andere reiziger een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennisgenomen van het reisprogramma, de door de reisorganisator verstrekte informatie en de algemene voorwaarden;
 • dat het verzoek uiterlijk 7 dagen voor het vertrek wordt ingediend.

 

De reiziger en de voor de reiziger in-de-plaats gestelde reiziger zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor betaling van de op het moment van de indeplaatsstelling ten name van de reiziger openstaande factuur en de eventuele extra kosten van de vervanging.ARTIKEL 8 - WIJZIGINGEN DOOR DE REISORGANISATOR

De lokale omstandigheden in de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in reisschema's ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel, zo mogelijk van hetzelfde type wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd, etc. De reisorganisator verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator is in dat geval verplicht aan de reiziger alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat de reisorganisator en de reiziger ten aanzien van het betrokken onderdeel van de reisovereenkomst nieuwe afspraken maken, die zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst.

De in artikel 8 genoemde wijzigingen zullen worden beschouwd als wijzigingen in de zin van art. 508 BW (Boek 7). De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben.

De reisorganisator heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heeft de reiziger recht op een alternatieve, reis van gelijk niveau, dan wel op een tegoed (van het reeds betaald gedeelte) van de reissom. Indien de reiziger hier gebruik van wil maken, dient hij de reisorganisator binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen. Alle in artikel 8 genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormen, zullen de reiziger onverwijld worden meegedeeld.

Indien de in artikel 8 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zal de reisorganisator ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. In geval het voor de reisorganisator onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de reiziger om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal de reisorganisator ervoor zorgdragen dat de reiziger terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere overeengekomen plaats van terugkeer.ARTIKEL 9 - OPZEGGING DOOR DE REISORGANISATOR

De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. De reiziger heeft in dat geval recht op een alternatieve reis van gelijk niveau, dan wel op een tegoed van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis reeds ten dele is genoten.

De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval er zijnerzijds omstandigheden rijzen die een beroep op overmacht zouden rechtvaardigen. Onder overmacht worden onder meer verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden in de bijzondere reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

Met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde is de reisorganisator aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verbintenissen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verbintenissen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van de reisorganisator, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bestemmingen.

Indien de reisorganisator  aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 • De aansprakelijkheid van de reisorganisator , voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Schade als het gevolg van een terroristische actie en/of een dreigende terroristische actie is door de verzekeraar, en dus ook door de reisorganisator , uitgesloten.
 • Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator , beperkt tot de marge voor de reisorganisator  op het project, althans dat gedeelte van de marge voor de reisorganisator  op het project waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid voor schade waarvoor een reis- en/of annuleringsverzekering dekking plegen te geven is uitgesloten.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de reisorganisator of haar ondergeschikten.
 • De reisorganisator  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in een situatie van overmacht. 
 • De reisorganisator, haar medewerkers en uitvoerders, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade door welke oorzaak en van welke aard ook, van door de reisorganisator verrichte werkzaamheden. 
 • Alle werkzaamheden en/of adviezen van de reisorganisator worden naar beste weten en kunnen uitgevoerd c.q. verstrekt, maar garanderen op geen enkele wijze enig door opdrachtgever beoogd doel of resultaat, behoudens indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.
 • De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
 • tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger;
 • handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
 • omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.

 

Voor zover elders in deze voorwaarden niet anders bepaald aanvaardt de reisorganisator geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de reisorganisator.

De aansprakelijkheid van de reisorganisator is in alle gevallen beperkt c.q. uitgesloten in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen en is, behoudens in geval van dood of letsel van de reiziger, steeds beperkt tot driemaal de reissom.

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.ARTIKEL 11 - OVERMACHT

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De reisorganisator geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De reisorganisator niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: elk van buitenaf komend onheil waaronder maar niet beperkt tot een epidemie/pandemie en alle daaruit voortvloeiende gevolgen; werkstakingen in het bedrijf van door de reisorganisator ingeschakelde derden, onvoorziene (reis)vertraging, brand, alle mogelijke overheidsmaatregelen, waaronder maar niet beperkt tot allerlei noodmaatregelen ter voorkoming van crises in de breedste zin des woords, computer- /bedrijfsstoringen bij De reisorganisator en/of de door de reisorganisator ingeschakelde derden, alsmede de ondeugdelijke of de niet tijdige nakoming door deze derden waardoor De reisorganisator haar verplichtingen jegens opdrachtgever niet (meer) naar behoren kan nakomen.ARTIKEL 12 - VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van de reisorganisator c.q. reisleider op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van een reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door de reisorganisator c.q. de reisleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen.

De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. De verplichting van de reisorganisator om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico's die worden gedekt door de gangbare reis- ongevallen en bagageverzekeringen.

De reiziger dient de reisorganisator te vrijwaren voor de consequenties en schade die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis- ongevallen en bagageverzekering heeft gesloten.ARTIKEL 13- BORG

De reiziger dient voor vertrek borg te voldoen welke op de eindfactuur in rekening wordt gebracht. Het borgbedrag staat vermeld op de reserveringsbevestiging en bedraagt, mits anders overeengekomen, € 50,- per reiziger met een maximum van € 2.500,- per groepsreis.

Deze borgsom wordt, bij terugkomst gerestitueerd, met inachtname van additionele kosten en-/of te verrekenen extra’s.ARTIKEL 14 – VOUCHERS

Voor reserveringen “voldaan” middels (gedeeltelijke) voucher betaling gelden volgende afwijkende voorwaarden op die gesteld in  artikel 2 en artikel 7.

Voucher betalingen:

Bij voucher betalingen geldt dat als aanbetaling 50% van de reissom dient te worden voldaan, welke gedeeltelijk met inwisseling van de voucher  kan worden voldaan. Uitzondering hierop zijn de kosten van geboekt vervoer en de verschuldigde premie voor de annuleringskosten-verzekering, deze dienen bij de aanbetaling volledig (zijnde 100%) te worden voldaan. Tevens worden er eenmalig € 30,- administratiekosten per groepsreservering in rekening gebracht en een bijdrage van € 2,25 per reiziger voor deelname aan het VZR-garant garantiefonds.

Uiterlijk 16 weken voor vertrek dient de resterende 50% van de reissom te zijn voldaan.

Indien er na 16 weken voor vertrek aanpassingen zijn, die de reissom verhogen, dienen deze uiterlijk 31 dagen voor vertrek te zijn voldaan.

Bij annulering na inwisselen van een voucher door de reiziger geldt naast de gebruikelijke kosten geboekt vervoer plus afgesloten verzekeringen de  volgende annuleringsstaffel:

 • tot 16 weken voor vertrek is  90% van reissom;
 • alle annuleringen binnen 16 weken voor vertrek is 100% van de reissom.

In het geval er bij annulering sprake is van een  tegoed voor de reiziger, zal deze aangeboden worden in de vorm van een voucher met een geldigheid van maximaal 1 jaar vanaf moment van annulering.ARTIKEL 15 – REISVERZEKERING

Wanneer u via de reisorganisator een reis- en/of annuleringsverzekering heeft afgesloten bij de Europeesche, zijn op die verzekeringsovereenkomst de algemene voorwaarden van de Europeesche (a.s.r. Nederland) van toepassing. De reisorganisator treedt in die gevallen alleen op als bemiddelaar tussen de reiziger en de verzekeraar en wordt geen partij bij de verzekeringsovereenkomst.ARTIKEL 16 - PRIVACY

De reisorganisator verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde (privacy)regelgeving. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is het De reisorganisator AVG Beleid van toepassing. In dit beleid staat uitgebreid beschreven onder welke voorwaarden en op welke wijze de reisorganisator uw persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast staat in het beleid aangegeven wat uw rechten zijn ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens. Het privacy beleid kunt u hier terug te vinden.ARTIKEL 17 - KLACHTEN 

Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen twee weken na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen bij de reisorganisator. In geval de reis geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van twee weken in bij kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, uiterlijk op de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum.

Indien een klacht, binnen een periode van drie maanden, voor de reiziger niet bevredigend is opgelost, kan de reiziger zich desgewenst wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank in de vestigingsplaats van de reisorganisator.

Eventuele en evidente fouten, vergissingen, indicatie prijzen op de website en in de prijzentabel of op andere kennisgevingen binden de reisorganisator niet.
Social media

Klantenservice

035 303 55 55
info@wbe-incentives.nl
© 2022
build by Mega Bite