Algemene Voorwaarden


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten. De voorwaarden gelden voorover ze niet in strijd zijn met dwingend recht. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

ARTIKEL 1 - TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST
De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod. De aanvaarding zal hetzij telefonisch, hetzij door invulling en ondertekening van het boekingsformulier, hetzij door e-mailverkeer plaatsvinden.

In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.

De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op internet of in andere publicaties van reisaanbiedingen van de reisorganisator. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet. De reisorganisator kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk om af te wijken van de gepubliceerde reisaanbiedingen. In dat geval zullen de extra communicatiekosten en bijkomende boekingskosten in rekening worden gebracht. Bedoelde afwijkingen maken pas deel uit van de reisovereenkomst nadat deze schriftelijk door de reisorganisator zijn bevestigd.

Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijv. leeftijd, handicap), bij de aanmelding kenbaar te maken.

Indien de reiziger bij het totstandkoming van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot door de reisorganisator te leveren diensten, zoals bijv. voorkeur voor een bepaalde zitplaats in een vliegtuig, de ligging van een hotelkamer, etc., zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 2 - BETALING
Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling van € 150,- per persoon te voldoen. Tegelijkertijd met de aanbetaling dient, voor zover van toepassing, de verschuldigde premie voor de annuleringskosten-verzekering te worden voldaan. Tevens worden er eenmalig administratiekosten berekend, zijnde € 30,- per (groeps)reservering.

Het restant van de reissom moet uiterlijk 3 weken voor de aanvangsdatum van de reis worden voldaan. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 3 weken voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom binnen vijf dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan.

Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan in de bevestiging van de reisorganisator. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.

Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.

Indien de reiziger niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij over de hoofdsom de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15 % van het gevorderde, met een minimum van € 45,-.

ARTIKEL 3 - REISSOM
De gepubliceerde reissommen gelden per persoon, tenzij anders is vermeld, en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de publicaties van de reisorganisator zijn omschreven.

De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het in druk geven van de publicatie. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot zes weken voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. Uitsluitend in geval van verhoging van de brandstofkosten kan de reisorganisator tot 20 dagen voor de dag van vertrek van deze bepaling afwijken. Bij een verhoging van de reissom zal de reisorganisator steeds aangeven op welke wijze deze verhoging is berekend.

Indien niet tijdig de gehele reissom is voldaan, heeft de reisorganisator het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen kunnen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd.

De reiziger mag de in het vorige lid genoemde verhoging afwijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.

Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst op te zeggen.

Hij moet - op straffe van verval - binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden.

ARTIKEL 4 - REISDUUR EN REISPROGRAMMA De in de publicatie van de reisorganisator vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Het tijdstip van vertrek en aankomst wordt bepaald aan de hand van hetgeen in de reisbescheiden daaromtrent is bepaald. Dit laatste geldt ook wanneer de reële vertrek of aankomsttijden door incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen of vluchtschema’s hiervan afwijken.

Bij de uitvoering van de reisovereenkomst kan nimmer sprake zijn van vertraging waarvoor de reisorganisator aansprakelijk is. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien het tijdstip van vertrek ten gevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijkt van het oorspronkelijke tijdstip. Indien tijdens de reis blijkt dat ten gevolge van deze veranderingen de reisduur wordt verlengd, komen de kosten voor extra logies voor rekening van de reisorganisator.

De reisorganisator is voor de schade die voortvloeit uit zijn eigen handelen of nalaten slechts aansprakelijk indien dit te wijten is aan zijn eigen grove schuld of opzet.

ARTIKEL 5 - BAGAGE, REISBESCHEIDEN EN REISDOCUMENTEN
De reiziger dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten.

De reisorganisator is niet aansprakelijkheid in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.

Tenzij anders is overeengekomen worden de reisbescheiden (tickets, vouchers e.d.) zeven dagen voor vertrek aan de reiziger toegezonden. De reiziger die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan de reisorganisator te melden. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

ARTIKEL 6 - WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
De reiziger kan verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan met inachtneming van artikel 1.4 van deze voorwaarden, tot 28 dagen voor vertrek de wijziging worden aangebracht.

De wijzigingskosten bedragen € 25,- per wijziging, vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten. Voor bijboekingen worden geen administratie-/ reserveringskosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 7 - ANNULERING DOOR DE REIZIGER
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk, dan wel per email door de reiziger bevestigd te worden. De datum van de poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering. Bij annulering per email zullen wij binnen 48 uur een email ontvangst bevestiging sturen. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
  • tot 16 weken voor vertrek: de geldende minimum aanbetaling;
  • van 16 tot 4 weken voor vertrek: 75% van de reissom;
  • vanaf 4 weken voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom;

NB. Men kan dit risico afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten. De bovenstaande kosten zijn exclusief kosten voor de afgesloten annuleringsverzekering.

Indien de voorwaarden van de te boeken reis afwijken van bovenstaande, zullen wij de reiziger hier tijdig schriftelijk van op de hoogte brengen met vermelding van de afwijkende voorwaarden.

Voor de vliegtickets die de reiziger bij Wens Business Events gereserveerd heeft worden separaat de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij bijgesloten. Tegen een vergoeding kan de datum, persoon of bestemming van de tickets gewijzigd worden.

Een reiziger die is verhinderd aan een reis deel te nemen en die geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan een andere geschikte persoon zijn plaats laten innemen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
  • dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen in-de-plaats stelling;
  • dat de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;
  • dat van de andere persoon een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennisgenomen van het reisprogramma, de door de reisorganisator verstrekte informatie en de algemene voorwaarden;
  • dat het verzoek uiterlijk 7 dagen voor het vertrek wordt ingediend.

De reiziger en de voor de reiziger in-de-plaats gestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor betaling van de op het moment van de in-de-plaats stelling ten name van de reiziger openstaande factuur en de eventuele extra kosten van de vervanging.

ARTIKEL 8 - WIJZIGINGEN DOOR DE REISORGANISATOR
De lokale omstandigheden in de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in reisschema's ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel, zo mogelijk van hetzelfde type wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd, etc. De reisorganisator verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator is in dat geval verplicht aan de reiziger alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat de reisorganisator en de reiziger ten aanzien van het betrokken onderdeel van de reisovereenkomst nieuwe afspraken maken, die zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst.

De in artikel 8 genoemde wijzigingen zullen worden beschouwd als wijzigingen in de zin van art. 505 BW (Boek 7). De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben.

De reisorganisator heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heeft de reiziger recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie (van het reeds betaald gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan in geval de reis reeds ten dele is genoten. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij de reisorganisator binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen. Alle in artikel 8 genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de reiziger onverwijld worden meegedeeld.

Indien de in artikel 8 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zal de reisorganisator ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. In geval het voor de reisorganisator onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de reiziger om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal de reisorganisator er voor zorgdragen dat de reiziger terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere overeengekomen plaats van terugkeer.

ARTIKEL 9 - OPZEGGING DOOR DE REISORGANISATOR
De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. De reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis reeds ten dele is genoten.

De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval er zijnderzijds omstandigheden rijzen die een beroep op overmacht zouden rechtvaardigen. Onder overmacht worden onder meer verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden in de bijzondere reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR
Met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde is de reisorganisator aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verbintenissen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verbintenissen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van de reisorganisator, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bestemmingen.

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger;

handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;

omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.

Voor zover elders in deze voorwaarden niet anders bepaald aanvaardt de reisorganisator geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de reisorganisator.

De aansprakelijkheid van de reisorganisator is in alle gevallen beperkt c.q. uitgesloten in overeenstemming met de terzake geldende internationale verdragen en is, behoudens in geval van dood of letsel van de reiziger, steeds beperkt tot driemaal de reissom.

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

10.1 Begrenzing aansprakelijkheid
Indien Wens Business Events b.v. aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid als volgt begrensd:
I. De aansprakelijkheid van Wens Business Events , voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Schade als het gevolg van een terroristische actie en/of een dreigende terroristische actie is door de verzekeraar, en dus ook door Wens Business Events b.v., uitgesloten.

II. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Wens Business Events b.v., beperkt tot de marge voor Wens Business Events b.v. op het project, althans dit gedeelte van de marge voor Wens Business Events b.v. op het project waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

III. De aansprakelijkheid voor schade waarvoor een reis- en/of annuleringsverzekering dekking plegen te geven is uitgesloten.

IV. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wens Business Events of haar ondergeschikten.

V. Wens Business Events b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in een situatie van overmacht.

VI. Wens Business Events, haar medewerkers en uitvoerders, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade door welke oorzaak en van welke aard ook, van door Wens Business Events verrichte werkzaamheden.

VII. Alle werkzaamheden en/of adviezen van Wens Business Events worden naar beste weten en kunnen uitgevoerd c.q. verstrekt, maar garanderen op geen enkele wijze enig door opdrachtgever beoogd doel of resultaat, behoudens indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 11 Overmacht
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wens Business Events geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wens Business events niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstakingen in het bedrijf van door Wens Business Events ingeschakelde derden, onvoorziene (reis)vertraging, brand, alle mogelijke overheidsmaatregelen, computer- /bedrijfsstoringen bij Wens Business Events en/of de door Wens Business Events ingeschakelde derden, alsmede de ondeugdelijke of de niet tijdige nakoming door deze derden waardoor Wens Business Events haar verplichtingen jegens opdrachtgever niet (meer) naar behoren kan nakomen.

ARTIKEL 12 - VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER
De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van de reisorganisator c.q. reisleider op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van een reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door de reisorganisator c.q. de reisleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen.

De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. De verplichting van de reisorganisator om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico's die worden gedekt door de gangbare reis- ongevallen en bagageverzekeringen.

De reiziger dient de reisorganisator te vrijwaren voor de consequenties en schade die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis- ongevallen en bagageverzekering heeft gesloten.

ARTIKEL 13- BORG
De reiziger dient voor vertrek borg te voldoen welk op de eindfactuur in rekening wordt gebracht. Het borgbedrag staat vermeld op de reserveringsbevestiging en bedraagt, mits anders overeengekomen, € 50,- per persoon.

Deze borgsom wordt, bij terugkomst in Nederland gerestitueerd, mits de accommodatie in orde bevonden is.

Afwijkingen op deze borgprocedure zijn mogelijk en worden in de voorwaarden van de betreffende accommodatie of aanbieding vermeld.

ARTIKEL 14 - KLACHTEN Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen twee weken na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen. In geval de reis geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van twee weken in bij kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, uiterlijk op de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum.

Een klacht die niet op bevredigende wijze wordt opgelost kan tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis (of na oorspronkelijke vertrekdatum) schriftelijk worden voorgelegd aan Wens Business Events. Als een klacht niet binnen drie maanden na het indienen is opgelost of als de reiziger niet akkoord gaat met het advies van Wens Business Events, dan kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk een jaar na afloop van de reis (of de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum) wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank in de vestigingsplaats van de reisorganisator.

De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in lid 12.2 vermelde adviesprocedure kan zich desgewenst tot uiterlijk een jaar na afloop van de reis (of de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum) wenden tot de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de reisorganisator. Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

Eventuele en evidente fouten, vergissingen, indicatie prijzen op de website en in de prijzentabel of op andere kennisgevingen binden ons niet.

Social media

Klantenservice

035 303 55 55
info@wensbusinessevents.nl
© 2021
build by Mega Bite